Blaithwaite 10

<< Previous Photo 
Blaithwaite 10

Blaithwaite 10
Contemplative time at the Blaithwaite Away Weekend, October 2013
<< Previous Photo